Sistem uzbunjivanja - Whistleblower system

Sistem za uzbunjivanje je uspostavljen za rešavanje ozbiljnih kršenja propisa ili zakona. To je ključni element dobrog korporativnog upravljanja. U kontekstu pravične i transparentne procedure, sistem za uzbunjivanje štiti kompaniju, implicirana lica i uzbunjivače. Novi sistem je zasnovan na standardizovanim i bržim procesima sa poverljivom i profesionalnom obradom izveštaja od strane internih stručnjaka.

 

Usaglašavanje sa zakonskim propisima i internim pravilima je ključni prioritet u Porsche grupaciji.  Nastupanje štete  po našu kompaniju, zaposlene i poslovne partnere može se izbeći samo ako se pravila i standardi poštuju. Shodno tome, nepropisno ponašanje se brzo mora prepoznati, obraditi i odmah ispraviti. To zahteva opreznost svih lica uz spremnost da se ukaže na potencijalne ozbiljne regulatorne prekršaje na osnovu konkretnih dokaza. Izuzetno cenimo informacije ove prirode od poslovnih partnera, klijenata i trećih strana. Zaposleni kompanije ulažu napore da bi kreirali atmosferu u našoj kompaniji gde se može razgovarati o nepropisnom ponašanju. Revidirani i restrukturirani sistem za uzbunjivanje je dizajniran za pomoć u situacijama gde se takva pitanja ne mogu razjasniti u timu usled njihove važnosti ili ozbiljnosti nepropisnog ponašanja.

 

Zašto je važno prijaviti regulatorne prekršaje?

Prijavom nepropisnog ponašanja mogu se izbeći odštete ili drugi pravni problemi za našu kompaniju i za naše zaposlene. U slučaju ozbiljnih regulatornih prekršaja, od ključnog značaja je brzo prepoznavanje tih prekršaja, trenutno preduzimanje mera i brzo ispravljanje istih. Pored toga, kompanija može naučiti iz uočenih prekršaja, i dodatno unaprediti i optimizovati procese i strukture u našoj kompaniji.

 

Šta je "ozbiljan regulatorni prekršaj"?

Termin "ozbiljni regulatorni prekršaj" se koristi da opiše prekršaj kada se ozbiljno utiče na reputacione ili finansijske interese naše grupe ili jedne od kompanija Grupe. Politika Grupe 3: Sistem za uzbunjivanje grupe daje konkretne primere takvih prekršaja. Treća lica potrebne informacije o ovim primerima mogu dobiti putem registrovane adrese za elektronsku komunikaciju, dok zaposleni mogu pronaći primere ovih prekršaja u tekstu važeće Grupne procedure 03 - Sistem uzbunjivanja grupe  pristupom na portal grupnih procedura putem linka koji je stavljen na raspolaganje svim zaposlenim licima.

 

Koje izmene postojećeg sistema za uzbunjivanje su izvršene?

Revidirana verzija Politike Grupe 3: Sistem za uzbunjivanje  optimizuje proces uzbunjivanja. Isprobani i testirani kanali poput zaštitnika građana (poverljivih advokata) se ne menjaju. Sve primljene informacije se tretiraju kao poverljive i uzbunjivači sami određuju da li žele da ostanu anonimni za kompaniju. Posebno zaštićen mrežni kanal za izveštaje i imenovani zaštitnici građana obezbeđuju da se izveštaji uzbunjivača koji ne žele da budu identifikovani od strane kompanije prosleđuju Istražnoj kancelariji u anonimnom obliku.

 

Potpuna zaštita za uzbunjivače i implicirana lica

Sistem za uzbunjivanje garantuje najviši nivo zaštite za uzbunjivače i implicirana lica. Istraga se pokreće samo nakon pažljivog ispitivanja činjenica i konkretnih dokaza o regulatornom prekršaju. Pretpostavka nevinosti se primenjuje za sva implicirana lica ukoliko regulatorni prekršaj nije dokazan. Implicirana lica će biti tretirana pravično, blagovremeno saslušana i rehabilitovana ukoliko su nepravedno optužena. Stroga poverljivost i tajnost moraju postojati tokom celog istražnog procesa. Informacije se pregledaju pravično, brzo i na osetljiv način.

 

Uzbunjivači će biti zaštićeni. Informacije koje oni obezbede tretiraju se kao poverljive. Diskriminacija protiv uzbunjivača je ozbiljan regulatorni prekršaj i neće se tolerisati.

 

Uloga Istražne kancelarije u sistemu za uzbunjivanje

Dr Matthias Haas predvodi tim specijalizovanih i iskusnih advokata koji rade u istražnoj kancelariji. Ovaj tim prima izveštaje i proveravaju informacije tražeći konkretne dokaze o ozbiljnom regulatornom prekršaju. Oni pokreću istragu samo ako postoji konkretan dokaz o ozbiljnom nepropisnom postupanju.

 

 

Gde mogu da izvršim prijavu?

 

Kontakt detalji Istražne kancelarije

Lično: Investigation Office (K-ICW) Porschestraße 26-30, 38440 Wolfsburg (centar), Nemačka

Poštanska adresa: Investigation Office, Box 1717, 38436 Volfsburg, Nemačka

Telefon +800 444 46300/ +49 5361 946300               

Email: io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

Mrežni kanali za prijave: https://www.bkms-system.com/vw

24/7 Hotline

Informacije o sistemu uzbunjivanja možete dobiti 24 sata dnevno, preko sledećeg broja telefona:

+800 444 46300* **.

Ako Vaš lokalni telefonski provajder ne podržava besplatan servis, onda radi davanja informacija možete da koristite i sledeći broj za koji se plaća taksa: +49 5361 946300*.

*Molimo zamenite + odgovarajućim kodom za zemlje.

**Ako prilikom dobijanja hotline-a dođe do tehničkih problema, onda molimo koristite navedene kanale za prijave, da biste svoje informacije prijavili kancelariji za rešavanje pitanja.

Ostali kanali komunikacije

Navedena lica označena kao ostali kanali komunikacije prijave prosleđuju Istražnoj kancelariji

Ombudsman

Dr. Rainer Duchert (advokat)

Telefon : +496105921355 ili +496971033330

Email : dr-buchert(kwfat)dr-buchert(kwfdot)de

 

Thomas Rohrbach (advokat)

Telefon : +496965300356

Email : rohrbach(kwfat)rs-rohrbach(kwfdot)de

 

Online prijava obudsmanima na web strani :

http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Interni kanali komunikacije

Lice zaduženo za Compliance;

Lice zaduženo za kadrovske poslove;

Lice zaduženo za pravne poslove;

Lice zaduženo za internu reviziju;

Uprava društva;

 

 

Zaštita uzbunjivača

Usklađivanje poslovanja sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača

Obaveštavamo Vas da su Porsche SCG doo Beograd i Porsche Inter Auto doo Beograd uskladili svoje poslovanje sa odredbama usvojenog Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) (u daljem tekstu : "Zakon") 
koje se primenjuju od 04.12.2015. godine, te u skladu sa obavezom iz čl. 16 st. 1 i 2 Zakona objavljujemo:

 

Sve informacije koje se mogu smatrati radnjama unutrašnjeg uzbunjivanja u smislu Zakona možete dostaviti na mail adresu ovlašćenog lica za prijem informacija i vođenje postupka: compliance(kwfat)porschescg(kwfdot)rs